Algemene voorwaarden en Privacy Policy

Wat?

Op deze pagina willen wij je meer informatie geven over de algemene voorwaarden en de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door ons,

We hechten veel belang aan jouw privacy en verwerken daarom enkel die gegevens die noodzakelijk zijn in het kader van onze dienstverlening.

Hulp Online, (hierna “wij”). 
Wij leveren een platform voor online therapie aan professionelen die de titel van psycholoog en/of psychotherapeut mogen dragen en personen die op zoek zijn naar professionele hulp. Daarnaast leveren wij een platform aan personen die op zoek zijn naar coaching en aan personen die deze hulp online aanbieden.
Tenzij anders vermeld, zijn wij de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die door ons worden verzameld in het kader van onze opdrachten, diensten en activiteiten. Wij treden aldus op als zogenaamde “verwerkingsverantwoordelijke”, te weten de persoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Intellectueel eigendom

Zonder onze toestemming mag je de informatie op onze website niet kopiëren, verspreiden of op een andere manier gebruiken. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hulp Online is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Hulp Online.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst te mogen claimen of te veronderstellen.

Hulp Online streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Hulp Online aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vind je de meest recente versie op deze pagina.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Hulp Online. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Hulp Online respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij? 

Het soort persoonsgegevens dat wij verzamelen, hangt af van je specifieke situatie of de specifieke activiteiten of diensten die worden aangeboden of verzocht.

Wij verzamelen enkel persoonsgegevens die nodig zijn voor onze werking. Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 
In het bijzonder verzamelen wij administratieve gegevens en contactgegevens. Hiermee kunnen wij je identificeren of contact met je opnemen, of kunnen wij zaken met je doen als je een zakelijke partner bent, of kunnen wij onze representativiteit aantonen aan overheden en relevante stakeholders. Deze persoonsgegevens kunnen contactgegevens zijn zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere unieke details zoals je gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot onze diensten.

Wij verzamelen en verwerken geen gevoelige informatie, bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, religieuze overtuiging, lichamelijke of geestelijke gezondheid of seksuele geaardheid. Indien dergelijke persoonsgegevens aan ons zouden worden verstrekt, zullen wij deze niet gebruiken en zullen wij deze verwijderen.

Waarvoor hebben we je persoonsgegevens nodig?

– Voor het gebruik van onze diensten

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

– Studies en statistieken

Wij kunnen je geanonimiseerde gegevens gebruiken voor statistische doeleinden en voor het uitvoeren van studies. Zo kunnen wij data verzamelen om statistieken te genereren over bijvoorbeeld het aantal sessies per persoon.

Hoe verkrijgen wij je persoonsgegevens? 

Je persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld, onder andere wanneer:

  • je meldt je aan als (kandidaat-)hulpverlener;
  • je vult een (online) formulier in;
  • je maakt gebruik van onze diensten en geeft daarvoor gegevens in.

Hoelang bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij bewaren je gegevens enkel zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking vermeld in deze Verklaring. Je persoonsgegevens zullen ook worden bewaard en gebruikt zolang dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen te beslechten of onze overeenkomsten af te dwingen.

Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden beschouwd als strikt vertrouwelijk. Wij treffen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

Over welke rechten beschik je?

Je kan je beroepen op alle rechten krachtens het Belgische recht, en in het bijzonder de volgende rechten:

– Je hebt steeds recht op toegang tot en inzage in je persoonsgegevens.
– Je hebt altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of recht te zetten.

Om deze rechten uit te oefenen kan je op volgende wijze contact met ons opnemen: info@hulponline.be

Bij de uitoefening van dit recht verzoeken wij je om duidelijk aan te geven tegen welke verwerking(en) je je verzet of welke toestemming je wenst in te trekken. We wensen je er wel op te wijzen dat het verzet tegen bepaalde verwerkingen of het intrekken van je toestemming voor bepaalde verwerkingen van je persoonsgegevens tot gevolg kan hebben dat je niet langer gebruik zal kunnen maken van door ons aangeboden activiteiten of diensten. 
Indien je je rechten wenst uit te oefenen, vragen wij je om ons een bewijs van je identiteit te verschaffen dit teneinde elke ongeoorloofde bekendmaking of verwerking van je persoonsgegevens te voorkomen. Wij vragen je dan ook bij voorkeur om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan je aanvraag.

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe de website gebruikt wordt. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. De informatie kan intern gedeeld worden met de hulpverlener waar je beroep op doet om de dienstverlening mogelijk te maken. Onze hulpverleners zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je je  gegevens aan wilt passen of je uit onze bestanden wilt laten halen, kan je contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Afspraken annuleren of verplaatsen

Afspraken kunnen tot 24u voor de afgesproken afspraak verplaatst worden naar een ander moment, dit kan door een mail te sturen naar info@hulponline.be met vermelding van de naam van de hulpverlener en het tijdstip van de afspraak.

Indien een afspraak geannuleerd wordt voor 24u voorafgaand aan de afspraak, dan wordt er enkel een administratieve kost van 5€ aangerekend. Indien de afspraak later wordt geannuleerd, dan wordt de volledige kost van de afspraak in rekening genomen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kan je contact met ons opnemen: info@hulponline.be